Enviament

L'enviament solament està disponible a les adreces d'Espanya peninsular, Illes Canàries i Balears.

En tot moment l'Usuari estarà informat mitjançant e-mail sobre l'estat de la seva comanda i del moment en què est surt del nostre magatzem.

Condicions d'enviament.

CARVIRESA únicament envia els seus productes a: Espanya Peninsular, Illes Balears i Illes Canàries. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc web a destinacions diferents dels indicats. CARVIRESA no realitza enviaments de productes a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

La compra de productes en el Lloc web està subjecta al pagament de despeses d'enviament a compte del comprador en els casos especificats que es detallen més endavant.

Possibles demores

CARVIRESA no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a CARVIRESA, casos fortuïts o de força major.

El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. CARVIRESA no assumirà responsabilitat alguna quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a CARVIRESA, tal com l'absència del destinatari en l'adreça de lliurament.

En cas d'absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar un nou lliurament al domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.

Estat de la mercaderia

És d'obligat compliment per part de l'usuari comprador la deguda inspecció de la mercaderia lliurada per part de la companyia de transport, informant en l'albarà d'agència o conforme de lliurament de qualsevol anomalia detectada - falta d'embalums, embalums trencats, embalums oberts, falta d'albarà de lliurament, etc...

A més, s'ha de notificar al departament comercial de CARVIRESA de la incidència transcorreguda com a màxim 12 hores després del lliurament de la mercaderia. CARVIRESA no es farà càrrec de cap tipus de reposició sense el degut compliment sine qua non d'aquestes condicions. MIRAR APARTAT INFERIOR SOBRE LES PAUTES A SEGUIR EN INCIDÈNCIES EN EL TRANSPORT

S'entendrà per vàlida i amb poder suficient la signatura estampada en qualsevol conforme de lliurament de mercaderia, sempre que la mercaderia sigui acceptada i no rebutjada en el termini especificat anteriorment.

Les mercaderies, atès que responen a qualitat determinada i coneguda en el tràfic mercantil, s'entendran acceptades pel comprador com a conformes, quant a quantitats i qualitats, si en un termini de 24 hores, a explicar des del lliurament, no manifesten expressament el contrari.

Aquesta clàusula és d'obligatori compliment i CARVIRESA no admetrà; reclamació alguna sobre quantitat o qualitat transcorregut aquest termini excepte en les especificades a l'apartat de “Devolucions”, ni quedarà obligada a això.

CARVIRESA garanteix la qualitat i bon estat dels productes que serveix. En cas de defectes d'elaboració o vicis ocults no detectats pel nostre departament de control de qualitat, l'obligació de CARVIRESA es limita a les condicions estipulades a l'apartat de “Devolucions” i a la substitució dels productes per altres idèntics sense dret a devolució del preu i a exclusió de qualsevol altre tipus d'indemnització.

Despeses d'enviament i terminis de lliurament.

Les despeses d'enviament i terminis de lliurament dependran de la destinació i del pes de productes adquirits conforme a la taula indicativa exposada a continuació. En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectives es detallaran al llarg del procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la seva compra.Per enviaments de gran volum posi's en contacte amb el nostre Departament Comercial al tfn. 973-310732.
 

PES DESTÍ 1 DESTÍ 2 DESTÍ 3
       
0-5 Kg 8,00 13,00 15,00
6-10 Kg 9,00 15,00 19,00
11-15 Kg 11,00 19,00 23,00
16-20 Kg 12,00 23,00 27,00
21-25 Kg 13,00 24,00 29,00
26-30 Kg 18,00 28,00 34,00
31-35 Kg 21,00 30,00 36,00
36-40 Kg 24,00 33,00 40,00
41-50 Kg 25,00 38,00 46,00
51-60 Kg 27,00 44,00 52,00
61-70 Kg 30,00 49,00 58,00
71-80 Kg 32,00 54,00 63,00
81-90 Kg 35,00 59,00 69,00
91-100 Kg 37,00 64,00 76,00
101-120 Kg 43,00 74,00 84,00
121-140 Kg 49,00 83,00 94,00
141-160 Kg 55,00 91,00 104,00
161-180 Kg 60,00 99,00 114,00
181-200 Kg 65,00 107,00 124,00
201-225 Kg 68,00 119,00 137,00
226-250 Kg 70,00 131,00 149,00
251-275 Kg 76,00 144,00 162,00
276-300 Kg 83,00 156,00 175,00
301-325 Kg 89,00 167,00 189,00
326-350 Kg 95,00 178,00 201,00
351-375 Kg 101,00 188,00 212,00
376-400 Kg 108,00 197,00 225,00
401-425Kg 114,00 205,00 238,00
426-450 Kg 121,00 214,00 250,00
451-475 Kg 127,00 223,00 263,00
476-500 Kg 129,00 232,00 275,00

* Destins: 1 Espanya Península / 2 Illes Balears / 3 Illes Canàries
* Assegurança inclosa en els imports.
* Els terminis d'entrega són terminis màxims i poden veure's reduïts.

PAUTES A SEGUIR EN INCIDÈNCIES EN EL TRANSPORT

Un dels objectius de CARVIRESA ha estat sempre el de prestar un major servei a tots els seus clients, tant pels productes com pel tracte ofert i sobretot ens interessa el grau de satisfacció del client respecte al servei prestat.

És important que quan es rebin els embalums es tinguin en compte els següents punts:

1. Confirmar que el nº d'embalums que rep coincideixi amb l'indicat per l'agència o el transport.

2. Comprovació que els embalums que li lliurin li corresponguin.

3. Comprovació que els embalums que vostè rebi estiguin en perfecte estat.

4. Si observa qualsevol anomalia en l'embalum que li lliuren ha d'anotar-ho en el paper de l'agència, o bé no accepti l'embalum deixant constància en el conforme.

5. Si NO pot comprovar-la, faci constar en el justificant que ferm al transportista el text "PENDENT DE REVISAR" reservant-se el dret de reclamar en el termini d'1 dia (24 hores) excepte en danys visibles/evidents al moment de la recepció.

La fulla de l'agència que vostès signen és el comprovant de tot. Si l'embalum té un cop i no ho han deixat anotat, l'agència NO es fa responsable. "CARVIRESA farà tot el que pugui per solucionar-li-ho sempre que sigui possible.”

Qualsevol incidència que vostès tinguin, comuniqui-ho a temps, ja que CARVIRESA, solament disposa de 12 hores per poder realitzar la reclamació del lliurament que s'ha signat com a correcta. No sent així, passat aquest termini estipulat, no podrem realitzar aquesta reclamació. Pot trucar si ho desitja al número de telèfon directe 973-310732.

COM PROCEDEIX CARVIRESA?

Al moment que s'ha produït una incidència amb el transport, se'ns deu comunicar per telèfon: 973-310732 o ben passant-nos un correu immediatament a l'e-mail carviresaweb@carviresa.com donant-nos la major informació necessària, per poder solucionar-li-ho

Al moment que l'agència ens verifica la incidència, CARVIRESA procedirà a enviar-li novament la mercaderia sense càrrec.